Školní poradenské pracoviště

KARIÉROVÝ PORADCE: Mgr. Bobková Jana
Konzultační hodiny: dle dohody
Telefon: +420 387 423 024
Email: bobkova@bigy-cb.cz
   

   
ZÁSTUPCE ŘEDITELE,
VÝCHOVNÝ PORADCE,
KOORDINÁTOR INKLUZE:
Mgr. Hejdová Jana
Konzultační hodiny: Čt 12:35 - 13:00
Čt 13:00 - 13:45 (vyhrazeno pro konzultace s pedagogicko-psychologickou poradnou)
Čt 13:45 - 14:50
Telefon: +420 387 423 024
Email: hejdova@bigy-cb.cz
Na schůzky se, prosím, předem objednejte. Jiné termíny jsou možné po domluvě.
   

   
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Holá Radka
Konzultační hodiny: Út  7:00  -  7:45
  Pá  7:00  -  7:45
Telefon: +420 387 423 024
Email: hola@bigy-cb.cz
Na schůzky se, prosím, předem objednejte. Jiné termíny jsou možné po domluvě.
   

   
SPECIÁLNÍ PEDAGOG: Mgr. Marie Dvořáková
Konzultační hodiny: St 10:00 - 11:00
  St 13:30 - 14:20 (od 14.20 do 15.20 pouze pro zákonné zástupce žáků po objednání)
  Pá 11:45 - 13:45
Telefon: +420 387 423 024
Email: mdvorakova@bigy-cb.cz

 Na schůzky se, prosím, předem domlouvejte.

V rámci spolupráce s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou mohou pedagogičtí pracovníci i rodiče žáků CZŠ využít možnosti konzultace s pracovnicí poradny přímo v naší škole (v prostorách školního poradenského pracoviště).
    V případě zájmu o konzultaci kontaktujte výchovnou poradkyni J. Hejdovou, která s Vámi domluví možný termín schůzky s poradnou.

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Milí rodiče, ráda bych vás informovala o programu, který se týká Prevence rizikového chování. Tato prevence je součástí platných učebních osnov. Je zahrnuta do Standardů základního vzdělávání a je i součástí školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci naší školy. Mezi projevy rizikového chování patří např. záškoláctví, šikanování a jiné formy násilného chování, kouření, požívání alkoholu, zneužívání návykových látek, virtuální návyky/ PC hry/, sociální sítě, patologické hráčství, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, kyberšikana apod.

Ve výchovně vzdělávacím procesu vedeme žáky k dobrým mezilidským vztahům, k úctě sebe sama i ostatním lidem, k vlastní odpovědnosti za své chování, ke zlepšení vzájemné komunikace. V hodinách probíhá výuka zaměřená na aktivní sociální učení. Je třeba, aby žáci měli za vlastní slušné chování a jednání a byli si vědomi, že každá společnost má nastavené normy a pravidla, která je třeba dodržovat. Děti potřebují od dospělých nastavit hranice, mezi kterými se mohou bezpečně pohybovat.

Nabízíme žákům možnosti aktivního využití volného času v mnoha kroužcích organizovaných jak školou, tak externími organizacemi.

Základním nástrojem prevence na škole je Minimální preventivní program, který je k dispozici u zástupce ředitele školy a školního metodika prevence, také na stránkách školy. Jeho součástí je Plán proti šikaně, Krizový plán řešení šikany, Plán proti syndromu týraného dítěte (CAN).

Výchovným problémům a rizikovým projevům chování se snažíme předcházet. V případě výskytu je neodkladně začínáme řešit.

K primární prevenci může přispět každý. Minimální preventivní program předpokládá aktivní zapojení nejenom učitelů a žáků, ale také rodičů. Třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci přivítají vaši spolupráci, návrhy, pomoc.

Mgr. Radka Holá
školní metodik prevence


Minimální preventivní program (MPP) CZŠ ke stažení:

Plán proti šikaně a kyberšikaně:

Krizový plán proti šikaně:

Plán proti CAN (Syndromu týraného dítěte):

Krizový plán - Sebepoškozování:

Krizový plán – PAS (poruchy autistického spektra):

 


Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní