Za dalším vzděláváním učitelů Nj na Biskupské gymnázium

Ve dnech 14. – 16. 9. 2016 probíhala na Biskupském gymnáziu konference německého jazyka. Tento vzdělávací seminář byl určen pro gymnaziální učitele, kteří na svých školách vyučují německý jazyk v rámci programu Německého jazykového diplomu. Na konferenci přijelo 30 vyučujících z celé České republiky – čeští kolegové společně s německými lektory.

Účastníci semináře si prohloubili své dosavadní znalosti související s výukou Německého jazykového diplomu, navzájem si vyměnili zkušenosti, prakticky si vyzkoušeli nové metodické postupy – s vědomím připravit studenty ke zkoušce takovými způsoby, aby – pokud je to možné – výuka byla na jedné straně poutavá a zábavná a na straně druhé neztratila nic ze své závažnosti. V rámci přípravy na Německý jazykový diplom stupně I se studenti učí vyjadřovat k obecným tématům ze svého každodenního života. Německý jazykový diplom stupně II předpokládá schopnosti studentů vyjadřovat se k závažným společenským, politickým i etickým tématům jak v německy mluvících zemích,tak v České republice. Studenti se učí pracovat s informacemi, argumentovat, vyjádřit a obhájit svůj názor – a to písemně i ústně.

Součástí semináře byla také projektová výuka. Kolegové němčináři měli možnost seznámit se s projektem studentů třídy 8.A „Jak se žije obyvatelům v Českých Budějovicích?“ Další projekt představila studentka Marcela Čerklová ze 7.A, která provedla naše hosty městem. „Během celého semináře jsme se setkávali se vstřícností všech zaměstnanců BIGY, kteří se spolupodíleli na přípravě a průběhu semináře . …a ani na tuto dobu nezvykle horké počasí neubralo nic na nasazení a ochotě organizačního týmu gymnázia. Celá konference byla zasazena do přátelského prostředí biskupského gymnázia. Zvláštní poděkování patří Mgr. Zdeňku Dvořákovi, řediteli gymnázia, za jeho podporu,“ tolik Dr. Karin Steffen, poradkyně pro výuku německého jazyka, zaměstnankyně ZfA (Centrála pro zahraniční školství) při Německém velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Dr. Karin Steffen

Mgr. Dana Jakešová

 

konference2 konference1