Maturitní zkouška

Aktuální změny v termínech maturitní zkoušky

 • termíny didaktických testů: 24., 25. a 26. května – viz aktuální maturitní kalendář
 • mimořádné termíny didaktických testů: 7., 8. a 9. července
 • termíny ústních zkoušek: 7. – 11. června (obecný harmonogram zkoušek dostali všichni maturanti na svůj školní e-mail, konkrétní jmenný rozpis bude hotový v první polovině května)
 • termín odevzdání žákovského seznamu děl k profilové zkoušce z českého jazyka byl posunut na 30. dubna
 • sledujte také https://maturita.cermat.cz/

Přihlašování k profilové ústní zkoušce, která je vázána na didaktický test:

Pokud se žák rozhodne ústní zkoušku vázanou na didaktický test vykonat, musí o tom písemně informovat ředitele školy, a to do 30. dubna 2021. Toto písemné sdělení se pak stává součástí jeho maturitní dokumentace. Formulář žádosti dostali všichni maturanti na svůj školní email.

Pro tuto zkoušku pak platí totéž, co pro ostatní zkoušky, které žák povinně skládá:
Pokud v dané zkoušce neprospěje, má žák nárok na dva opravné pokusy. Pokud se nebude moci dostavit a do tří dnů ode dne konání zkoušky svou neúčast řádně omluví a ředitel školy tuto omluvu uzná, má nárok na náhradní a dva opravné termíny. Pokud svou nepřítomnost v daném termínu žák neomluví nebo ji ředitel školy neuzná, může konat dva opravné pokusy. Náhradní nebo opravné zkoušky může vykonat do pěti let od ukončení vzdělávání.

Vzhledem k náročnosti současné situace pan ředitel rozhodl, že řádnou omluvu se všemi náležitostmi lze poslat také emailem na adresu reditelstvi@bigy-cb.cz.

Maturitní vysvědčení obdrží žák vždy v případě, že úspěšně vykoná ostatní profilové zkoušky a didaktické testy, které měl konat.

Pokud by žák chtěl zkoušku z cizího jazyka (vázanou na DT) nahradit výsledkem standardizované mezinárodní zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení. Formulář žádosti o nahrazení opět dostali všichni maturanti spolu s instrukcemi na své školní emaily.

 

Na základě opatření obecné povahy, které vydalo MŠMT dne 29. ledna 2021, došlo u maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 k následujícím úpravám:

 • K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do termínu stanoveného na pololetní klasifikační poradě.
 • Žák, který je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a který se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021. Mimořádný termín didaktických testů proběhne v jarním zkušebním období (ve dnech 14., 15. a 16. června 2021), možnost konat ústní profilové zkoušky byla prodloužena do 25. června (přesný termín bude v případě potřeby stanoven s dostatečným předstihem).

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021. Jednotné zkušební schéma naleznete v odkazu:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

 • U didaktických testů se prodlouží časový limit na jejich vypracování:
  • u českého jazyka a literatury o 10 minut, tedy na 85 minut,
  • u cizího jazyka rovněž o 10 minut, tedy na 110 minut,
  • u matematiky o 15 minut, tedy na 135 minut,
  • u výběrového předmětu Matematika rozšiřující zůstává časový limit nezměněn, tedy 150 minut.

Profilová část maturitní zkoušky

 • Byla zrušena písemná práce z českého jazyka i z cizích jazyků, v profilové části se koná pouze zkouška ústní.
 • Bilingvní cyklus – opatření obecné povahy nemá vliv na profilové zkoušky, které se konají na bázi zahraničních učebních dokumentů dle platné legislativy v dané zemi. Pro žáky bilingvního cyklu stále platí, že povinná zkouška ze španělského jazyka a literatury má část písemnou a ústní.
 • Seznam maturitních otázek jednotlivých předmětů zůstává nezměněn.
 • Termín odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka zůstává rovněž nezměněn – žáci jsou povinni jej odevzdat do 31. března 2021 svému vyučujícímu ČJ.
 • Žák, který žádá v jarním zkušebním období o nahrazení zkoušky z cizího jazyka a nemůže k žádosti o nahrazení do 31. března 2021 přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii certifikátu, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal danou zkoušku. Samotný doklad (originál nebo ověřenou kopii) předloží řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před maturitní komisí.

Oficiální maturitní web

icopdfOrganizace maturitních zkoušek

icopdfŠkolský zákon

icopdfMaturitní vyhláška (č. 177/2009 Sb.)


Jednotné zkušební schéma pro jarní termín 2020

Maturitní četba

icopdfŠkolní seznam maturitní četby

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro šk. r. 2020/2021

icopdfAnglický jazyk

icopdfBiologie

icopdfDějepis

icopdfDějepis (bilingvní studium)

icopdfFrancouzský jazyk

icopdfFyzika

icopdfChemie

icopdfChemie (bilingvní studium)

icopdfInformatika a výpočetní technika

icopdfMatematika

icopdfMatematika (bilingvní studium)

icopdfNěmecký jazyk

icopdfReligionistika

icopdfŠpanělský jazyk

icopdfŠpanělský jazyk a literatura

icopdfZeměpis

icopdfZeměpis (bilingvní studium)

icopdfZáklady společenských věd


Kontakt:

Mgr. Alena Marková, markova@bigy-cb.cz, 380 420 214
Mgr. Luděk Bělehrad, belehrad@bigy-cb.cz