Maturitní zkouška

Aktuální informace k maturitní zkoušce

Na základě opatření obecné povahy, které vydalo MŠMT dne 29. ledna 2021, došlo u maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 k následujícím úpravám:

 • K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do termínu stanoveného na pololetní klasifikační poradě.
 • Žák, který je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a který se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021. Mimořádný termín didaktických testů proběhne v jarním zkušebním období (ve dnech 14., 15. a 16. června 2021), možnost konat ústní profilové zkoušky byla prodloužena do 25. června (přesný termín bude v případě potřeby stanoven s dostatečným předstihem).

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021. Jednotné zkušební schéma naleznete v odkazu:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

 • U didaktických testů se prodlouží časový limit na jejich vypracování:
  • u českého jazyka a literatury o 10 minut, tedy na 85 minut,
  • u cizího jazyka rovněž o 10 minut, tedy na 110 minut,
  • u matematiky o 15 minut, tedy na 135 minut,
  • u výběrového předmětu Matematika rozšiřující zůstává časový limit nezměněn, tedy 150 minut.

Profilová část maturitní zkoušky

 • Byla zrušena písemná práce z českého jazyka i z cizích jazyků, v profilové části se koná pouze zkouška ústní.
 • Bilingvní cyklus – opatření obecné povahy nemá vliv na profilové zkoušky, které se konají na bázi zahraničních učebních dokumentů dle platné legislativy v dané zemi. Pro žáky bilingvního cyklu stále platí, že povinná zkouška ze španělského jazyka a literatury má část písemnou a ústní.
 • Termíny ústních maturitních zkoušek stanovil ředitel školy:
  • 17. – 21. května 2021 – třídy 6.G a 4.C
  • 24. – 28. května 2021 – třídy 8.A a 6.N

Přesný harmonogram ústních zkoušek bude zveřejněn do konce dubna 2021.

 • Seznam maturitních otázek jednotlivých předmětů zůstává nezměněn.
 • Termín odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka zůstává rovněž nezměněn – žáci jsou povinni jej odevzdat do 31. března 2021 svému vyučujícímu ČJ.
 • Žák, který žádá v jarním zkušebním období o nahrazení zkoušky z cizího jazyka a nemůže k žádosti o nahrazení do 31. března 2021 přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii certifikátu, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal danou zkoušku. Samotný doklad (originál nebo ověřenou kopii) předloží řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před maturitní komisí.

Oficiální maturitní web

icopdfOrganizace maturitních zkoušek

icopdfŠkolský zákon

icopdfMaturitní vyhláška (č. 177/2009 Sb.)


Jednotné zkušební schéma pro jarní termín 2020

Maturitní četba

icopdfŠkolní seznam maturitní četby

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro šk. r. 2020/2021

icopdfAnglický jazyk

icopdfBiologie

icopdfDějepis

icopdfDějepis (bilingvní studium)

icopdfFrancouzský jazyk

icopdfFyzika

icopdfChemie

icopdfChemie (bilingvní studium)

icopdfInformatika a výpočetní technika

icopdfMatematika

icopdfMatematika (bilingvní studium)

icopdfNěmecký jazyk

icopdfReligionistika

icopdfŠpanělský jazyk

icopdfŠpanělský jazyk a literatura

icopdfZeměpis

icopdfZeměpis (bilingvní studium)

icopdfZáklady společenských věd


Kontakt:

Mgr. Alena Marková, markova@bigy-cb.cz, 380 420 214
Mgr. Luděk Bělehrad, belehrad@bigy-cb.cz