Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení ke studiu na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna pro školní rok 2018/19

Přihlášky ke studiu lze podat osobně do 1. března 2018 do 14:00 hodin do sekretariátu školy, nebo je možné ji doručit poštou (s razítkem pošty do 1. března 2018).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději 2. května 2018 v 8:00 hodin.

Pro školní rok 2018/19 budeme přijímat:

  • 1 třídu čtyřletého studia (obor 79-41-K/41) – maximálně 20 žáků
  • 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81) – maximálně 28 žáků
  • 1 třídu šestiletého studia (po 7. třídě ZŠ, obor 79-41-K/61) – maximálně 26 žáků
  • 1 třídu bilingvního typu (po 7. třídě ZŠ, obor 79-43-K/61) – maximálně 18 žáků

Jazykové kombinace pro jednotlivé studijní obory:

  • obor 79-41-K/41: Nj – Aj a Aj – Fj
  • obor 79-41-K/81: Nj – Aj a Aj – Šj
  • obor 79-41-K/61: Nj – Aj a Aj – Fj
  • obor 79-43-K/61: Šj – Aj

Na přihlášku do kolonky obor vzdělání je třeba také uvést preferovanou jazykovou kombinaci.
V případě zájmu o oba šestileté obory je nutno podat přihlášky na oba dva obory zvlášť (tzn. přihlásit se na dva různé termíny přijímacích zkoušek).

Řádné termíny přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory:

1. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41: 12. dubna 2018
2. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41: 16. dubna 2018

1. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 13. dubna 2018
2. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 17. dubna 2018

1. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 13. dubna 2018
2. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 17. dubna 2018

1. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 13. dubna 2018
2. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 17. dubna 2018

Náhradní termíny pro všechny obory:

1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018

Kritéria přijímacího řízení platná pro školní rok 2018/2019.

1. Uchazeči budou ke studiu přijímáni podle pořadí vzniklého na základě jejich celkového bodového zisku v rámci přijímacího řízení. Každý studijní obor má své vlastní pořadí uchazečů.

2. Celkový bodový zisk je tvořen:

a) body za prospěch na základní škole (maximálně 24 bodů) – viz. Příloha 1,
b) body za studijní aktivity na základní škole – soutěže, olympiády atd. (max. 6 bodů) – viz. Příloha 2,
c) body celkem za jednotnou přijímací zkoušku CERMATu (maximálně 50 bodů za ČJ a 50 bodů za MAT, což je celkem maximálně 100 bodů).

3. Maximální počet bodů celkem získaných v rámci přijímacího řízení je 130.

4. Ke studiu může být přijat uchazeč, který v přijímacím řízení získá alespoň 50 bodů.

5. V případě rovnosti bodů rozhoduje postupně:

1. počet bodů za písemnou přijímací zkoušku,
2. počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky,
3. průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z matematiky,
4. průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z českého jazyka,
5. průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z cizího jazyka.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Ředitel školy pohovorem ověří uchazečovu znalost českého jazyka.


Příloha č. 1: Poznámky k bodům za prospěch na ZŠ 

 Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro čtyřleté studium.

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,01 1,02 – 1,14 1,15 -1,29 1,30 – 1,43 1,44 – 1,57 1,58 -1,66 1,67-1,71 1,72-1,85 1,86 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Za toto kritérium tak může uchazeč maximálně získat 3 krát (za každé pololetí) 8 bodů, což je v součtu maximálně 24 bodů.

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro šestileté studium.

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 -1,01 1,02 –1,06 1,07-1,20 1,21 –1,40 1,41 –1,53 1,54 -1,61 1,62-1,71 1,72-1,80 1,81a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Za toto kritérium tak může uchazeč maximálně získat 3 krát (za každé pololetí) 8 bodů, což je v součtu maximálně 24 bodů.

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro osmileté studium.

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,01 1,02– 1,12 1,13 -1,24 1,25 – 1,36 1,37– 1,54 1,55 -1,66 1,67-1,71 1,72-1,80 1,81 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Za toto kritérium tak může uchazeč maximálně získat 3 krát (za každé pololetí) 8 bodů, což je v součtu maximálně 24 bodů.


Příloha č. 2: Poznámky k bodům za studijní aktivity na ZŠ

Pro jednotlivé studijní obory lze získat body za diplomy získané:

v šestém až devátém ročníku ZŠ pro čtyřleté studium,

v šestém a v sedmém ročníku ZŠ pro šestileté studium,

ve čtvrtém a pátém ročníku ZŠ pro osmileté studium.

Bodové ohodnocení

Za 1. – 3. místo okresních a krajských kol následujících soutěží lze získat 5, 4 a 3 body.

Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v cizím jazyce, Matematická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda a Pythagoriáda

Za 1. – 3. místo krajského kola Logické olympiády (organizované Mensou České republiky) lze získat 5, 4 a 3 body.

Za úspěšné řešení krajských a okresních kol Matematické, Fyzikální, Chemické a Biologické olympiády a  Pythagoriády lze získat 2 body.

(na výsledkové listině či jiném dokladu je nutná formulace „úspěšný řešitel“).

Za jazykové diplomy lze získat tato bodová ohodnocení:

pro osmileté studium:

Starters: 1 bod,

Movers: 2 body,

pro šestileté studium:

Movers: 1 bod,

Flyers: 2 body,

Goethe-Zertifikat A1: 2 body,

pro čtyřleté studium:

Flyers: 2 body,

Goethe–Zertifikat A2: 2 body,

KET: 2 body. 

Bodově ohodnoceny jsou i jiné jazykové diplomy úrovní A1 – A2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Jazykové diplomy musí být úředně ověřené kopie.


Nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů:

Ve dnech 28. a 30. dubna od 8:00 do 10:00 umožníme případným zájemcům (právním zástupcům uchazečů) v budově Biskupského gymnázia v sekretariátu v 1. patře nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů zkoušek CERMATu z ČJ a MAT. Nahlédnutí bude umožněno na základě průkazu totožnosti.


Důležité odkazy:

1. Tiskopisy přihlášek ke studiu

Prosíme, uveďte na přihlášku e-mailovou adresu, umožníte nám informovat vás co nejdříve o výsledcích přijímacího řízení a dále vám umožníme nahlédnutí do opravených záznamových archů zkoušek z ČJ a MAT.

2. Specifikace požadavků

3. Časový rozvrh přijímacích zkoušek 2018/2019

  • Informace o časovém rozvrhu zatím nejsou k dispozici, doplníme, jakmile je CERMAT zveřejní.

4. Stručný průvodce přijímacím řízením

 5. Odvolání

 

V Českých Budějovicích 6. 1. 2018

Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel školy