Důležité informace

Přijímací řízení ke studiu na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna platná pro školní rok 2017/2018

Doplňující informace k přijímacímu řízení

Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů pod evidenčním číslem uchazeče byl zveřejněn na webových stránkách školy a zároveň na nástěnce v přízemí školy.

Dále připomínáme povinnost přijatých uchazečů odevzdat na školu, pro kterou se rozhodnou, zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku v této lhůtě zájem o studium na příslušné škole, vzdáváte se tím práva být přijat/a na tuto školu a na Vaše místo lze přijmout jiného uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí si uchazeči mohou vyzvednout osobně 2. 5 . 2017 od 8:00 hod v sekretariátu školy (1. patro). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou uchazečům rozeslána poštou. Přijatým uchazečům již škola nebude zasílat písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo před vydáním rozhodnutí seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Toto bude umožněno v sobotu 29. dubna od 8:00 do 12:00 v ředitelně školy.

Pro přijaté budoucí žáky naší školy se konají informativní schůzky:

  • v pondělí 5. června 2017 pro čtyřleté a šestileté obory od 16:00 hod.
  • 8. června 2017 pro osmileté v budově školy od 16:00 hod.

Vzor odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu

*Z důvodu nenaplněnosti kapacity školy a šestiletého všeobecného oboru
79-41-K/61 (někteří žáci přestoupili na jinou školu nebo se přestěhovali), se vedení školy rozhodlo přijmout do třídy tohoto oboru 30 žáků.


Pro školní rok 2017/2018 budeme přijímat:

  • 1 třídu čtyřletého studia (obor 79-41-K/41) – maximálně 24 žáků
  • 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81) – maximálně 30 žáků
  • 1 třídu šestiletého studia (po 7. třídě ZŠ, obor 79-41-K/61) – maximálně 24 žáků*
  • a 1 třídu bilingvního španělského typu (po 7. třídě ZŠ, obor 79-43-K/61) – maximálně 22 žáků

Jazykové kombinace pro jednotlivé studijní obory:

  • obor 79-41-K/41 :  Nj – Aj a  Aj – Fj
  • obor 79-41-K/81:  Nj – Aj  a  Aj – Šj
  • obor 79-41-K/61: Nj  – Aj  a Aj – Fj
  • obor 79-43-K/61: Šj  -  Aj

Na přihlášku do kolonky obor vzdělání je třeba uvést preferovanou jazykovou kombinaci.

V případě zájmu o oba šestileté obory je nutno podat přihlášky na oba dva obory (tzn. přihlásit se na dva různé termíny přijímacích zkoušek).

Termíny přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory

1. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, kód 79-41-K/41:  12. dubna 2017
2. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, kód 79-41-K/41:  19. dubna 2017

1. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor79-41-K/81:  18. dubna 2017
2. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor79-41-K/81:  20. dubna 2017

1. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor79-41-K/61:  18. dubna 2017
2. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor79-41-K/61:  20. dubna 2017

1. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor79-43-K/61:  18. dubna 2017
2. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor79-43-K/61:  20. dubna 2017

Kritéria přijímacího řízení

1. Uchazeči budou ke studiu přijímáni podle pořadí vzniklého na základě jejich celkového bodového zisku v rámci přijímacího řízení. Každý studijní obor má své vlastní pořadí uchazečů.

2. Celkový bodový zisk je tvořen

a) body za prospěch na základní škole (maximálně 20 bodů),
b) body za studijní aktivity na základní škole – soutěže, olympiády atd. (max. 10 bodů),

viz Specifikace bodů za prospěch a studijní aktivity na ZŠ

c) body za JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU CERMATU (max. 50 + 50 = 100 bodů)
(což je 100/130 % a vyhovuje vyhlášce – minimálně 60 %, na BIGY to je 77 % celkového hodnocení).

Maximální počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 130.

3. Ke studiu může být přijat uchazeč, který v přijímacím řízení získá alespoň 35 bodů.
4. V případě rovnosti bodů rozhoduje postupně:

1. počet bodů za písemnou přijímací zkoušku,
2. počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky,
3. průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z českého jazyka,
4. průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z matematiky,
5. průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z cizího jazyka.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Ředitel školy pohovorem ověří uchazečovu znalost českého jazyka.

Důležité dokumenty

Specifikace bodů za prospěch a studijní aktivity na ZŠ

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a LIT

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z M

Postup zákonného zástupce žáka při přijímacím řízení

Informace k aplikaci podpůrných opatření (pro uchazeče se speciálními potřebami)

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotné přijímací zkoušky

Nové přihlášky ke studiu na SŠ stanovilo Ministerstvo školství. Pořadí uvedené na přihlášce neznamená preferenci té či oné školy – je jedno, která škola je uvedena jako první či druhá, je povinnost vyplnit obě školy, na něž se uchazeč hlásí – stanovilo ministerstvo školství. Lékařské potvrzení na naší škole nevyžadujeme.

Formulář nové, platné přihlášky

Vzor vyplněné přihlášky

Poznámky k přihláškám

Ilustrační přijímací testy


Případné dotazy směřujte na sekretariát školy, úřední hodiny 07:00 – 14:30, telefon: 386 359 067

Kontaktní osoba: Mgr. Luděk Bělehrad, belehrad(at)bigy-cb.cz