Odborné učebny

odborne_ucebny_uvod

Učebna výtvarné výchovy

Učebna výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění – jako první učebna ve škole byla tato učebna vybavena dataprojektorem s možností projekce jak z PC, tak z videorekordéru. Spolu s dataprojektorem přibylo v učebně i ozvučení učebny – pro případ projekce.

Učebna výpočetní techniky

Škola má v současné době jednu počítačovou učebnu, v níž probíhá výuka povinné Informatiky a výpočetní techniky a Semináře z Informatiky a výpočetní techniky. Učebna je vybavena 23 počítači, plátnem a dataprojektorem. V roce 2016 proběhla modernizace výpočetní techniky a instalovaného softwaru.

Učebna chemie

Zde probíhá teoretická část výuky chemie. Výbornou pomůckou je dvojitá posuvná tabule. Přístrojové vybavení učebny (dataprojektor, PC s přístupem na internet, DVD, video, ozvučení učebny) dává učiteli možnost zapojení moderní techniky do výuky. Samozřejmě i žákům pro jejich vlastní prezentace.

Katedra je vybavena vodou i plynem pro provádění demonstračních pokusů.

Laboratoř chemie

Prakticky vybavená laboratoř chemie s deseti pracovišti. Prosklená digestoř umožňuje přímé spojení s učebnou – ideální pro demonstrační pokusy. Právě praktická cvičení umožňují studentům ověřit si teoretické znalosti v laboratoři a jsou zpestřením výuky

Učebna biologie

Přístrojové vybavení učebny (dataprojektor, počítač, DVD přehrávač, video, ozvučení učebny) umožňuje přímo hodinách využívat internetové stránky, vlastní prezentace, nebo nasnímané obrázky z odborné literatury, nebo zakoupené výukové programy. V katedře je dále zabudován mikroskop s kamerou, která snímá a promítá mikroskopické preparáty. Ty je možné trvale ukládat do počítačového programu v podobě statického obrazu, nebo v podobě krátkého videozáznamu (pohyb trepek, plazmolýza v buňkách měříku atd.).

Laboratoř biologie

Laboratoř je využívána především v laboratorních praktikách v 5. a 6. ročníku osmiletého studia , v 3. a 4. ročníku šestiletého studia a v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia. Dále při laboratorních pracích v nižších ročnících gymnázia a dle možnosti v volitelných seminářích biologie v předmaturitním a v maturitním ročníku.

V biologické laboratoři je zařízeno 18 pracovišť, každé je vybavené binokulárním mikroskopem značky Olympus, základními pomůckami k mikroskopování a pitevní miskou. Dále je zde možnost provádět frontální laboratorní pokusy (např. z fyziologie rostlin a živočichů, z organické biologie).

Učebna fyziky

Biskupské gymnázium získalo koncem roku 2014 dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad na modernizaci výuky fyziky ve výši téměř dva milióny korun. Tyto prostředky byly využity na nákup pomůcek a na přebudování bývalé Auly v moderní učebnu fyziky.