Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

Přihlášky ke studiu:

Přihlášku ke studiu lze podat do 1. března 2021 do 15:00 hodin osobně na sekretariát školy, nebo je možné ji zaslat doporučenou poštou (s razítkem pošty do 1. března 2021).

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu na přihlášce nepožadujeme.

Pro školní rok 2021/22 budeme přijímat:

 • 1 třídu čtyřletého studia (obor 79-41-K/41): maximálně 24 žáků
 • 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81): maximálně 32 žáků
 • 2 třídy šestiletého studia (po 7. třídě ZŠ, obor 79-41-K/61): maximálně 44 žáků
 • 1 třídu bilingvního typu (po 7. třídě ZŠ, obor 79-43-K/61): maximálně 20 žáků

Preferovanou jazykovou kombinaci sdělí rodiče po přijetí žáka ke studiu až při odevzdání zápisového lístku. 

Přednostní právo na zvolenou jazykovou kombinaci mají žáci s vyšším bodovým ohodnocením u přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium skládají jednotnou přijímací zkoušku zadávanou Cermatem, která se koná formou písemných testů z Českého jazyka a Matematiky ve dvou termínech.

Řádné termíny:

1. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41: 12. dubna 2021
2. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41:  13. dubna 2021

1. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 14. dubna 2021
2. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 15. dubna 2021

1. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 14. dubna 2021
2. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 15. dubna 2021

1. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 14. dubna 2021
2. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 15. dubna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory:

1. termín: 12. května 2021

2. termín: 13. května 2021

 

V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.

Informace pro uchazeče o čtyřleté studium:

Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání na školu, ve které se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání na školu, ve které se koná, případně podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

Pro uchazeče o šestileté a osmileté studium tato úprava neplatí, jednotná přijímací zkouška se koná vždy na obě zvolené školy.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději do dvou dnů od dodání výsledků Cermatem.

Informace o jazykových kombinacích v jednotlivých třídách:

 • čtyřleté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
 • šestileté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
 • bilingvní studium: španělský jazyk/anglický jazyk
 • osmileté studium: anglický jazyk/španělský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk

Tučně je vyznačený hlavní jazyk s vyšší hodinovou dotací.

Adresa školy, kontaktní údaje:

Vyplněnou přihlášku zašlete doporučenou poštou na následující adresu:

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna
Jirsíkova 5
370 01 České Budějovice

Na stejné adrese můžete odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu i osobně. V sekretariátu školy Vám bude vystaveno potvrzení o registraci Vaší přihlášky. V případě dotazu můžete kontaktovat ředitelství školy na tel. 380 420 211.

Kritéria pro přijetí pro všechny obory:

1. Uchazeči budou ke studiu přijímáni podle pořadí vzniklého na základě jejich celkového bodového zisku v rámci přijímacího řízení. Každý studijní obor má své vlastní pořadí uchazečů.

2. Celkový bodový zisk je tvořen:

a)  body celkem za jednotnou přijímací zkoušku (max. 50 bodů za ČJ a 50 bodů za MAT, tedy 82% celkového bodového zisku),
b)  body za prospěch na základní škole (dále jen ZŠ) – (max. 16 bodů, 13% celkového bodového zisku) – specifikace bodů viz. Příloha č. 1,
c)  body za studijní aktivity na ZŠ – soutěže, olympiády, atd. – (max. 6 bodů, tedy 5% celkového bodového zisku) – specifikace bodů viz. Příloha č. 2.

3. Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 122.

4. Ke studiu může být přijat uchazeč, který v přijímacím řízení získá alespoň 40 bodů.

5. V případě rovnosti získaných bodů rozhoduje postupně:

 1. počet bodů pouze za písemnou přijímací zkoušku,
 2. počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky,
 3. počet bodů za prospěch na základní škole.

V případě, že ani potom nenastane rozdíl v počtu dosažených bodů, bude se postupně porovnávat hodnocení dosažené v jednotlivých kategoriích úloh zadaných Cermatem (v každém typu komplexu lze dosáhnout hodnocení 0-100 se zaokrouhlením na dvě desetinná místa) v tomto pořadí:

 1. MATEMATIKA komplex OU,
 2. MATEMATIKA komplex A,
 3. MATEMATIKA komplex B,
 4. MATEMATIKA komplex C,
 5. MATEMATIKA komplex D,
 6. ČESKÝ JAZYK komplex OU,
 7. ČESKÝ JAZYK komplex A,
 8. ČESKÝ JAZYK komplex B,
 9. ČESKÝ JAZYK komplex C,
 10. ČESKÝ JAZYK komplex D.

Informace o uznatelných školních soutěžích a olympiádách:

Výsledky olympiád a soutěží organizovaných MŠMT se dle kritérií započítávají do bodového součtu přijímacího řízení a je možné je odevzdat do 15. dubna 2021 do 12:00 hodin na sekretariátu školy, nebo zaslat doporučeně poštou s razítkem podání do 15. dubna 2021.

Započítány budou výsledky z posledních dvou ročníků studia, tedy ze soutěží uskutečněných od 1. 9. 2019 do 15. 4. 2021. Dokladem je diplom či jeho kopie, výsledková listina potvrzená organizátorem, popř. kopie ověřená základní školou.

Vzhledem k požadavku rovného přístupu v přijímacím řízení nelze bodově hodnotit jazykové diplomy.

Nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů:

Ve středu 28. dubna 2021 v čase od 15:00 do 17:00 hod. umožníme v budově Biskupského gymnázia J. N. Neumanna případným zájemcům, právním zástupcům uchazečů (po předložení průkazu totožnosti), nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů zkoušek Cermatu. Následně dojde k oficiálnímu zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy a v prostorách gymnázia.

Důležité odkazy:

1. Tiskopisy přihlášek ke studiu

 Pozn. pro snazší vzájemnou komunikaci uveďte prosím na přihláškách vaši e-mailovou adresu.

2. Specifikace požadavků k přijímacím zkouškám
3. Úpravy podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. Stručný průvodce přijímacím řízením
5. Vzor odvolání při nepřijetí ke studiu

V Českých Budějovicích, 7. ledna 2021
Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel školy


Příloha č. 1: Poznámky k bodům za prospěch na ZŠ

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro čtyřleté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle následující tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 -1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 -1,59 1,60-1,69 1,70-1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 2krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 16.

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro šestileté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 -1,06 1,07 –1,13 1,14-1,20 1,21 –1,27 1,28 –1,34 1,35 -1,41 1,42-1,49 1,5-1,56 1,57a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 2krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 16.

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro osmileté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 -1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 -1,59 1,60-1,69 1,70-1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 2krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 16.


Příloha č. 2: Poznámky k bodům za studijní aktivity na ZŠ

Pro jednotlivé studijní obory lze obdržet body za umístění získané:

 • v osmém a devátém ročníku ZŠ pro čtyřleté studium,
 • v šestém a v sedmém ročníku ZŠ pro šestileté studium,
 • ve čtvrtém a pátém ročníku ZŠ pro osmileté studium.

Bodové ohodnocení

Za 1. – 3. místo v okresních a krajských kol následujících soutěží se započítávají 5, 4 a 3 body.

Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v cizím jazyce, Matematická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Pythagoriáda a Logická olympiáda (organizovaná Mensou České republiky).

Za úspěšné řešení krajských a okresních kol Matematické, Fyzikální, Chemické a Biologické olympiády a  Pythagoriády se započítají 2 body (na výsledkové listině či jiném dokladu je nutná formulace „úspěšný řešitel”).

Vzhledem k požadavku rovného přístupu v přijímacím řízení nelze bodově hodnotit jazykové diplomy. Rovněž nebude brán zřetel na sportovní, hudební nebo výtvarné diplomy či vysvědčení.


kontakt: Mgr. Alena Marková, markova@bigy-cb.cz, 380 420 214