Informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce

Ministerstvo školství a tělovýchovy vydalo dne 6. května následující harmonogram:
8. červen – JPZ čtyřleté studium
9. červen – JPZ šestileté a osmileté studium
23. červen – náhradní termín

Termíny nahlížení do výpisu výsledků JPZ před zveřejněním výsledkové listiny

v kanceláři školy v 1.patře

 • pro čtyřleté studium: 15. červen od 15 do 17 hodin
 • pro šestileté studium: 16. červen od 15 do 17 hodin
 • pro osmileté studium: 16. červen od 15 do 17 hodin

 

V letošním školním roce proběhne pouze 1 kolo jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu se není možné odvolat.
Pozvánku ke zkoušce dostane uchazeč nejpozději 10 pracovních dní před termínem JPZ.
Školní přijímací zkouška se na naší škola nekoná.
Více informací »

Přijímací řízení ke studiu na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna
pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,
věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:

Základní údaje k přijímacím zkouškám:

Přihlášku ke studiu je možné doručit osobně na sekretariát školy v pracovních dnech až do 2. března 2020 v časech od 7:00 hod do 16:45 hod. Přihlášku ke studiu je také možné zaslat doporučenou poštou (s razítkem pošty do 2. března 2020).

Pro školní rok 2020/21 budeme přijímat:

 • 1 třídu čtyřletého studia (obor 79-41-K/41) – maximálně 28 žáků
 • 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81) – maximálně 32 žáků
 • 2 třídy šestiletého studia (po 7. třídě ZŠ, obor 79-41-K/61) – maximálně 46 žáků
 • 1 třídu bilingvního typu (po 7. třídě ZŠ, obor 79-43-K/61) – maximálně 23 žáků

Preferovanou jazykovou kombinaci sdělí rodiče po přijetí žáka ke studiu až při odevzdání zápisového lístku.

Přednostní právo na zvolenou jazykovou kombinaci mají žáci s vyšším bodovým ohodnocením u přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka (ČJ) a matematiky (MAT) ve dvou termínech.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději do dvou dnů od dodání výsledků CERMATEM.

Informace o jazykových kombinacích v jednotlivých třídách:

 • čtyřleté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
 • šestileté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
 • bilingvní studium: španělský jazyk/anglický jazyk
 • osmileté studium: anglický jazyk/španělský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk

Tučně je vyznačený hlavní jazyk s vyšší hodinovou dotací.

Adresa školy, kontaktní údaje:

Vyplněnou přihlášku zašlete doporučenou poštou na následující adresu:

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna
Jirsíkova 5
370 01 České Budějovice

Na stejné adrese můžete odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu i osobně. V sekretariátu školy Vám bude vystaveno potvrzení o registraci Vaší přihlášky. V případě dotazu můžete kontaktovat ředitelství školy na tel. +420 380 420 211

Kritéria pro přijetí pro všechny obory:

1. Uchazeči budou ke studiu přijímáni podle pořadí vzniklého na základě jejich celkového bodového zisku v rámci přijímacího řízení. Každý studijní obor má své vlastní pořadí uchazečů.

2. Celkový bodový zisk je tvořen:

a) body za prospěch na základní škole (dále jen ZŠ): max. 24 bodů – specifikace bodů viz. Příloha č. 1,

b) body za studijní aktivity na ZŠ – soutěže, olympiády atd.: max. 6 bodů – specifikace bodů Příloha č. 2,

c) body celkem za jednotnou přijímací zkoušku: max. 50 bodů za ČJ a 50 bodů za MAT.

3. Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 130.

4. Ke studiu může být přijat uchazeč, který v přijímacím řízení získá alespoň 50 bodů.

5. V případě rovnosti získaných bodů rozhoduje postupně:

 1. počet bodů pouze za písemnou přijímací zkoušku,
 2. počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky,
 3. počet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka,
 4. počet bodů za prospěch na základní škole.

V případě, že ani potom nenastane rozdíl v počtu dosažených bodů, bude se postupně porovnávat hodnocení dosažené v jednotlivých kategoriích úloh zadaných CERMATEM (v každém typu komplexu lze dosáhnout hodnocení 0-100 se zaokrouhlením na dvě desetinná místa) v tomto pořadí:

 1. MATEMATIKA komplex OU,
 2. MATEMATIKA komplex A,
 3. MATEMATIKA komplex B,
 4. MATEMATIKA komplex C,
 5. MATEMATIKA komplex D,
 6. ČESKÝ JAZYK komplex OU,
 7. ČESKÝ JAZYK komplex A,
 8. ČESKÝ JAZYK komplex B,
 9. ČESKÝ JAZYK komplex C,
 10. ČESKÝ JAZYK komplex D.

Informace o uznatelných školních soutěžích a olympiádách

Výsledky olympiád a soutěží organizovaných MŠMT se dle kritérií započítávají do bodového součtu přijímacího řízení a je možné je odevzdat do 17. dubna 2020 do 12:00 hodin na sekretariátu školy, nebo zaslat doporučené poštou s razítkem podání do 17. dubna 2020.

Započítány budou výsledky z posledních dvou ročníků studia, tedy ze soutěží uskutečněných od 1. 9. 2018 do 17. 4. 2020. Dokladem je diplom či jeho kopie, výsledková listina potvrzená organizátorem, popř. kopie ověřená základní školou.

Vzhledem k požadavku rovného přístupu v přijímacím řízení nelze bodově hodnotit jazykové diplomy.


Důležité odkazy:

1. Tiskopisy přihlášek ke studiu

Pozn. pro snazší vzájemnou komunikaci uveďte prosím na přihláškách vaši e-mailovou adresu.

2. Specifikace požadavků k přijímacím zkouškám 

3. Úpravy podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

4. Stručný průvodce přijímacím řízením

V Českých Budějovicích, 23. října 2020

Ing. Martin Maršík, Ph.D.

ředitel školy

 


Příloha č. 1: Poznámky k bodům za prospěch na ZŠ 

 Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro čtyřleté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle následující tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 -1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 -1,59 1,60-1,69 1,70-1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro šestileté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 -1,06 1,07 –1,13 1,14-1,20 1,21 –1,27 1,28 –1,34 1,35 -1,41 1,42-1,49 1,5-1,56 1,57a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro osmileté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 -1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 -1,59 1,60-1,69 1,70-1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.


Příloha č. 2: Poznámky k bodům za studijní aktivity na ZŠ

 

Pro jednotlivé studijní obory lze obdržet body za umístění získané:

 • v osmém a devátém ročníku ZŠ pro čtyřleté studium,
 • v šestém a v sedmém ročníku ZŠ pro šestileté studium,
 • ve čtvrtém a pátém ročníku ZŠ pro osmileté studium.

Bodové ohodnocení

Za 1. – 3. místo v okresních a krajských kol následujících soutěží se započítávají 5, 4 a 3 body.

Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v cizím jazyce, Matematická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Pythagoriáda a Logická olympiáda (organizovaná Mensou České republiky).

Za úspěšné řešení krajských a okresních kol Matematické, Fyzikální, Chemické a Biologické olympiády a  Pythagoriády se započítají 2 body (na výsledkové listině či jiném dokladu je nutná formulace „úspěšný řešitel“).

Vzhledem k požadavku rovného přístupu v přijímacím řízení nelze bodově hodnotit jazykové diplomy. Rovněž nebude brán zřetel na sportovní, hudební nebo výtvarné diplomy či vysvědčení.