Nový vzdělávací program nižšího stupně víceletého gymnázia pro potřeby spojené Evropy

Biskupské gymnázium obdrželo v listopadu 2006 grant z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v grantovém schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Projekt nese název Nový vzdělávací program nižšího stupně víceletého gymnázia pro potřeby spojené Evropy CZ.04.1.03/3.1.15.2/0302.

Grant byl přidělen ve výši 1 340 280,- Kč a pokrývá náklady na realizaci školního vzdělávacího programu, který je v souladu se schváleným Rámcovým vzdělávacím programem s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní), mezipředmětové vazby a prolínání průřezových témat v učivu jednotlivých vzdělávacích oborů a aktivní zapojení žáků do výuky.

V rámci tohoto projektu dojde i k vybudování interaktivní učebny včetně vybavení pro kvalitní výuku napříč předměty s využitím výpočetní/audiovizuální techniky (počítače, interaktivní tabule, dataprojektor, apod.).

Doba trvání projektu byla stanovena do června 2008, přičemž jeho stěžejní část, tj. příprava a zavedení školního vzdělávacího programu bude realizována do srpna 2007, tak aby ve školním roce 2007/2008 byl tento program součástí učebních osnov nižšího stupně gymnázia.

Program se týká všech vyučovaných předmětů s důrazem na průřezová témata, jako jsou osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova.

V únoru 2007 byla zpracována první monitorovací zpráva, která byla zaslána ke schválení na MŠMT. Realizace projektu a čerpání finančních prostředků je konzultováno a koordinováno s KP projekt s.r.o., který pro Biskupské gymnázium žádost o grant zpracoval a daný projekt monitoruje.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

esf-logo msmt-logo