Modernizace vybavení učebny fyziky

rop_jihozapad

Operační program: ROP NUTS II Jihozápad

Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Název oblasti podpory: 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Název výzvy: 34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Název projektu: Modernizace vybavení učebny fyziky

Reg. č. projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03264

Příjemce: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola

 

Datum zahájení projektu: 21. 10. 2013

Datum ukončení projektu: 16. 7. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 160 786,2 Kč

Dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 1 836 668,27 Kč

Vlastní zdroje příjemce: 324 117,93 Kč

 

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00666122

 

V současné době gymnázium nedisponuje žádnou speciální místností pro výuku fyziky. Nově projektovaná učebna bude v tzv. aule, což je bývalá standardní třída, v 90. letech, tj. v době založení gymnázia, přestavěná jako přednáškový sál se čtyřmi řadami lavic po osmi místech. Učebna má ze dvou stran (a částečně i zezadu) okna, v současné době pouze z části vybavena stahovacími roletami. Fyzikální pomůcky, které jsou v současné době učitelům a studentům k dispozici, jsou velmi nedostačující. Část pomůcek byla získána z bývalé základní školy, některé byly zakoupeny v průběhu existence gymnázia. Poslední pomůcky byly pořízeny před více než patnácti lety (laser). Veškeré vybavení pro provádění fyzikálních experimentů je umístěné ve dvou skříních. Jedná se spíše o sbírku základních pomůcek (siloměry, magnety, čočky, cívky, multimetry), často nekompatibilních a špatně fungujících. Práce studentů a pedagogů probíhá v nevyhovujících podmínkách, klesá efektivita výuky. Vybavení učebny fyziky je v dnešní době zastaralé a neodpovídá současným možnostem a požadavkům na úroveň výuky, uspořádání místnosti neumožňuje vhodnou prezentaci pokusů ani vyučujícímu pedagogovi, ani dostatečné zapojení studentů při pokusech v jednotlivých větvích fyziky. Realizací projektu se zkvalitní vybavení pro vzdělávání a zefektivní a zatraktivní se způsob výuky.

 

V průběhu projektu bude realizováno 7 výběrových řízení. V rámci veřejných zakázek malého rozsahu bude postupováno v souladu s ustanovením článku 12 Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.

Výběrová řízení:

  1. Zpracování žádosti o dotaci: ukončeno
  2. Projektová dokumentace: ukončeno
  3. Projektová dokumentace – aktualizace: ukončeno
  4. Řízení projektu: ukončeno
  5. Dodávka odborného vybavení učebny fyziky – pomůcky: ukončeno
  6. Dodávka vybavení učebny fyziky: ukončeno
  7. Publicita: bude probíhat