IKAP JčK III

1. Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován EU

2. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

3. Příjemce: Jihočeský kraj

4. Partner s finančním příspěvkem: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola

5. Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

6. Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: ikap.kraj-jihocesky.cz

7. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

8. Podpořené budou tyto aktivity (šablony): 7d: doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, 7g: personální podpora – Školní kariérový poradce