Fyzika na BiGy v novém

Fyzika jak známo není jen věda teoretická, ale především experimentální. Proto i výuka fyziky bez provádění pokusů je jaksi polovičatá. I když se učitelé fyziky snažili využívat alespoň těch několik dostupných pomůcek, které třeba jen částečně odolaly zubu času, jejich omezená funkčnost vyvolávala v řadách studentstva spíše, nezřídka oprávněné, úsměšky než kýžený údiv.

Pokud úsměšky od nynějška neustanou, je jejich příčina nejspíš jiná. BiGy totiž získalo koncem roku 2014 dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad na modernizaci výuky fyziky ve výši téměř dva milióny korun. Tyto prostředky byly využity na nákup pomůcek (více než polovina z celkové částky) a na přebudování bývalé Auly v moderní učebnu fyziky. Celý projekt byl úspěšně završen v červnu 2015. Přes prázdniny pak byly pomůcky testovány a sestavovány, aby mohly být použity k výuce v novém školním roce.

Na realizaci projektu se podíleli mnozí, jimž se sluší na tomto místě poděkovat: paní Ing. Zelenkové zejména za finanční a administrativní zajištění (na konci projektu agendu převzala paní Ing. Novotná), paní Ing. Kudláčkové za celkovou organizaci, panu Ing. Mroskovi z Biskupství českobudějovického za dohled nad stavebními úpravami, panu Ing. Smolkovi z téže organizace za pomoc při řešení formalit kolem projektu a také všem kolegům fyzikářům za sestavení seznamu pomůcek k pořízení a podnětné konzultace nad řadou vyskytnuvších se problémů.

Na závěr nezbývá než si přát, ať jak nám učitelům, tak zejména studentům nové vybavení dobře slouží a ať jsou díky němu hodiny fyziky příjemnější, hravější a kvalitnější!

Václav Šlouf